Campanie AUCHAN „CHATEAU VARTELY”

CONCURS AUCHAN “„CHATEAU VARTELY”

Perioada 14.09.2022 – 10.10.2022

Subscrisa societatea PRODUSE MOLDOVENEȘTI S.R.L., cu sediul în Aleșd, str. Castanilor, nr. 2, jud. Bihor, cod fiscal 18614119, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J05/902/2006, e-mail: [email protected], telefon: 0725225312, website https://produse-moldovenesti.ro,
organizează loteria publicitară în cadrul campaniei „CHATEAU VARTELY” cu respectarea următorului regulament :

1. DEFINIȚII
Organizator – Societatea Produse Moldovenești S.R.L., cu sediul în Aleșd, str. Castanilor, nr. 2, jud. Bihor, cod fiscal 18614119 și număr de înregistrare in Registrul Comerțului J05/902/2006;
Partener – AUCHAN ROMANIA SA
Participant – persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani, cu reședința pe teritoriul României, care intenționează să se înregistreze în Campanie;
Înregistrare – Procesul de înscriere al participantului în Campanie prin intermediul platformei online disponibilă la adresa de web https://produse-moldovenesti.ro;
Tombolă – sistem de tragere la sorț a câștigătorilor, printr-un sistem aleator, online;
Premii – Voucher pentru cumpărături utilizabile în rețeaua AUCHAN ROMANIA, în valoare de 250 lei. Valoarea totala a premiilor fiind de 8.250 lei, respectiv un număr de 33 de vouchere pentru cumpărături utilizabile în rețeaua AUCHAN ROMANIA;
Campanie – se referă la loteria publicitară desfășurată sub titlul „FERICIREA ARE GUST”;
Neeligibil – înregistrare care nu îndeplinește condițiile Regulamentului;

2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI
2.1. ETAPA ÎNREGISTRĂRII se va desfășura în perioada 14 septembrie 2022, ora 00:00 – 4 octombrie 2022, ora 23:59 și presupune înscrierea participanților în Campanie prin intermediul platformei online disponibilă la adresa de web https://produse-moldovenesti.ro;
2.1.1. Campania și implicit înregistrarea este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, naționalitate, domiciliu, rasă sau religie, rezidente în Republica Moldova sau România, cu vârsta de minim 18 ani.
2.1.2. În cadrul Campaniei nu se pot înscrie angajați ai Organizatorului, ai Partenerului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
2.1.3. Participarea în Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului, care odată acceptat este obligatoriu pentru toți Participanții.
2.1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a aduce modificările/schimbările publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială și cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.
2.1.5. Pentru înregistrare în Campanie:
a) Participantul trebuie să îndeplinească condițiile de la 2.1.1.
b) Participantul trebuie să achiziționeze, în perioada 14 septembrie – 4 octombrie, cel puțin un produs al cramei Château Vartely din oricare din următoarele game: Taraboste, Totem, Individo, Chateau Vartely, Inspiro cu o valoare de minim 49,00 lei din hypermarketuri Auchan, My Auchan, Auchan Online.
c) Participantul trebuie să acceseze website-ul https://produse-moldovenesti.ro secțiunea „Concurs” și să completeze/încarce formularul de înregistrare cu următoarele date:
c1) Nume și prenume;
c2) Numărul de telefon;
c3) Adresa de e-mail;
c4) Numărul bonului fiscal sau al facturii privind achiziția produselor de la pct.2.1.5. lit.b). Orice alte bonuri și/sau facturi, ori bonuri și/sau facturi care nu respectă cerințele de la pct.2.1.5. lit.b) vor conduce la considerarea înregistrării ca fiind neeligibilă.
c5) Fotografia bonului fiscal sau a facturii de la pct.2.1.5. lit.c), subpct. c4);
2.1.6. Participanților le este permisă înregistrarea multiplă, în baza unor bonuri fiscale sau/și facturi diferite. Numărul de șanse acumulate în cadrul Campaniei sunt atribuite direct numărului de bonuri sau/și facturi înregistrate în Campanie care vor fi incluse în extragerea la Tombolă. Indiferent de numărul de înregistrări, un Participant nu poate fi declarat câștigător decât o singură dată, respectiv Participantul poate fi deținătorul unui singur premiu indiferent de numărul înscrierilor, acestea fiind în măsură numai să crească șansele de câștig nu și numărul premiilor ce îi pot fi atribuite.

2.2. ETAPA VALIDĂRI se va desfășura în perioada 5 octombrie 2022 – 9 octombrie 2022, și presupune verificarea de către Organizator a tuturor Participanților înregistrați, în vederea stabilirii eligibilității.
2.3. ETAPA TOMBOLEI se va desfășura la data de 10 octombrie 2020 și presupune desemnarea câștigătorilor dintre Participanții declarați eligibili conform 2.2.
2.3.1. În cadrul campaniei va fi organizată o singură tombolă. Tombola se va efectua de către Organizator, în data de 10 octombrie 2020, la biroul acestuia din Aleșd, str. Bobalna, nr.1, jud. Bihor.
2.3.2 Tombola se va realiza de către Organizator cu ajutorul unui software online, în vederea alegerii, în mod aleatoriu, a 33 de câștigători dintre Participanții declarați eligibili conform 2.2.
2.3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participantul în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă sau acesta nu a respectat totalitatea condițiilor prevăzute de prezentul Regulament.
2.3.4. Numele câștigătorilor și premiile acordate vor fi afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro precum și pe site-ul Organizatorului https://produse-moldovenesti.ro, începând cu 10.10.2022.

2.4. ETAPA COMUNICĂRII PREMIILOR se va desfășura în perioada 11 octombrie 2022 – 16 octombrie 2022 și constă contactarea participanților câștigători ai tombolei pentru comunicarea datelor necesare în vederea comunicări premiului constând în Voucher cadou pentru cumpărături în reteaua AUCHAN ROMANIA în valoare de 250 lei.
2.4.1. Organizatorul va lua legătura telefonic și prin e-mail cu Participantul, câștigător al tombolei pentru comunicarea rezultatului tombolei, cât și pentru ca acesta din urmă să comunice Organizatorului adresa sa de domiciliu, seria, numărul și data eliberării actului de identitate, codul numeric personal, adresa de corespondență pentru comunicarea premiului (dacă aceasta diferă de adresa de domiciliu).
2.4.2. Premiul va fi transmis de către Organizator către Participant la adresa de domiciliu sau adresa de corespondență pentru comunicarea premiului (dacă aceasta diferă de adresa de domiciliu) prin curier.
2.4.2. Participantul poate opta pentru ridicarea personală a premiului, pe baza prezentării actului de identitate a cărei date au fost comunicate Organizatorului conform 2.4.1, de la punctul de lucru al Organizatorului din București, str. Industriilor, nr.149A, Chiajna sau din Alesd, Str. Bobalna nr.1, Bihor.
2.5. ETAPA REDISTRIBUIRII se va desfășura în perioada 17 octombrie 2022 – 20 octombrie 2022 și, prin excepție de la 2.3.1, privește tragerea din nou la sorți pentru desemnarea premiilor care nu au fost atribuite din următoarele motive: Participantul declarat câștigător în condițiile 2.3. refuză premiul, nu a putut fi contactat în ciuda demersurilor realizate de Organizator.
2.5.1. În scopul prevăzut la 2.5., Organizatorul va efectua pe data de 17 octombrie 2022 o nouă tombolă în care vor fi extrași ca și câștigători un număr de participanți egali cu numărul premiilor ce nu au fost atribuite în condițiile 2.4. și 2.5., urmând a fi aplicate prevederile 2.3. și 2.4. analogie.
2.5.2. În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.

3. PREMIILE
3.1. Premiile vor fi atribuite de către Organizator și constau în:
Lista premii Extrageri Premii:
33 x Premiul Mare – Voucher cadou pentru cumparaturi in reteaua AUCHAN ROMANIA
Valoarea premiilor: 8.250 lei
Data extragerii premiilor: 10.10.2022
Nr. De premii: 33

4. DISPOZIȚII GENERALE
4.1. Informații privind desfășurarea, noutățile și alte detalii privind Înregistrarea în Campanie și extragerile pentru Tombola vor fi actualizate pe pagina oficială de Facebook a Organiatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ și pe site-ul https://produse-moldovenesti.ro
4.2. În cadrul Campaniei, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.
4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau completări la prezentul Regulament. În circumstanțe excepționale, Organizatorul poate suspenda și/sau anula Campania, publicând un anunț despre acest lucru pe www.produse-moldovenesti.ro. Dacă Campania se suspendă sau se anulează, Organizatorul va acorda premiile datorate pentru perioada ce s-a scurs până la data suspendării sau anulării.
4.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII
5.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
5.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru erorile din datele de identificare, etc. furnizate de către Participanți; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător.
5.3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.
5.4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc

6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
6.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale persoanelor care s-au Înscris în Campanie și a participanților la Tombolă în conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
6.2. În vederea respectării drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în contextual desfășurării Concursului, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
6.3. La ce se referă noțiunea „date cu caracter personal”? Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai mult elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
6.4. La ce se referă sintagma „prelucrarea” datelor cu caracter personal? Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
6.5. Cine este „operatorul” datelor cu caracter personal? Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
6.6. Cine este „persoana vizată”? O persoană fizică identificată sau identificabilă
6.7. Organizatorul respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal şi pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum şi pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
6.8. În activitatea noastră datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată. Colectare datelor cu caracter personal se face în scop determinat, explicit și legitim, iar acestea nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Prelucrarea se realizată într-un mod adecvat, relevant și limitat la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt preluate. Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și în cazul în care este necesară actualizarea acestora se iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
6.9. Societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal aparținând Participanților în scopul unic de a asigura desfășurarea Campaniei „CHATEAU VARTELY”
6.10. Societatea noastră prelucrează următoarele date cu caracter personal aparținând Participanților: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail.
6.11. Societatea noastră prelucrează următoarele date cu caracter personal aparținând Câștigătorilor: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, seria și numărul actului de identitate, CNP-ul, domiciliul și adresa de corespondență pentru livrarea premiului (în situația în care aceasta diferă de adresa de domiciliu).
6.12. Datele cu caracter personal sunt prelucrate:
a) pentru desfășurarea Campaniei „CHATEAU VARTELY”;
b) asigurarea unei comunicări cu dumneavoastră;
c) pentru realizarea Tombolei;
d) pentru atribuirea și înmânarea premiilor;
e) pentru realizarea obligațiilor declarative în raport cu autoritatea fiscală;
6.13. Vă înștiințăm cu privire la faptul că nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată şi nici pentru realizarea de profil. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
6.14. Respectăm şi asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor impuse de lege.
6.15. Societatea noastră poate comunica datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorităților judecătorești, autorităților publice centrale, autorităților publice locale, instituții ale statului.
6.16. Datele cu caracter personal sunt păstrate de către societatea noastră pe durata desfășurării Campaniei „CHATEAU VARTELY” și ulterior pe durata necesară ținerii propriilor evidențe financiar – contabile în conformitate cu legislația aplicabilă. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menţionate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor noastre legale, iar datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
6.17. Vă aducem la cunoștință faptul că aveți următoarele drepturi:
a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către societatea noastră;
b) Dreptul de a obține de la societatea noastră confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către noi;
c) Dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
d) Dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal;
e) Dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
f) Dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de către societatea noastră către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;
g) Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, că datele cu caracter personal sa facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;
h) Dreptul de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
i) Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
6.18. Prin Înregistrarea în cadrul Campaniei „CHATEAU VARTELY” declar că am luat la cunoştinţă şi am înţeles deplin informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.19. Înregistrarea în cadrul Campaniei „CHATEAU VARTELY” constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare, respectiv art.42 alin.(2) din OG 99/2000 republicată conform căruia În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate și folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă.
6.20. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.
6.21. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișate pe și www.produse-moldovenesti.ro.

7. TAXE ȘI IMPOZITE
7.1. Participarea în cadrul Campaniei nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea Participanților.
7.2. Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:
– să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale corespunzătoare);
– să achite pentru câștigători, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigătoare prin acordarea premiilor.
7.3. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul.

8. LITIGII
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. Toate reclamaţiile ce ţin de Campania respectivă trebuie expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat.
8.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea

ORGANIZATOR
PRODUSE MOLDOVENEȘTI S.R.L.