fbpx

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“It’s a match! Grillurile și vinul Individo fac pereche perfectă!”

Perioada Campaniei: 01 – 31 iulie 2023

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorii Campaniei: S.C PRODUSE MOLDOVENESTI S.R.L. cu sediul în Str. Castanilor nr. 2E, Loc. Alesd, jud. Bihor, Romania, ”) inmatriculata la Registrul Comertului sub nr RO18614119 si S.C. GRILL EXPERT S.R.L. STR. Haller Karoly nr. 12A, ap. 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr RO18614119 RO36315581, (denumite în continuare “Campania” sau “Promotia”)

Participanţii la această Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-urile: www.produse-moldovenesti.ro si www.grill-expert.ro pe toată perioada Campaniei Promoționale. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea au fost comunicate conform regulamentului.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 01.07.2023, ora 12:00 şi se va desfăşura până la data de 31.07.2023, ora 12:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”).

Înainte de începerea Campaniei Promotionale şi după încetarea duratei Campaniei Promotionale, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicată prin act adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării acestuia.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice, cu domiciliul în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

Participantul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorilor.

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie: minorii.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, făra a avea obligația de a o demonstra cu probe.

Dupa data încheierii Campaniei, Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legatură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE SI PREMII

Campania se desfăşoară online, pe site-ul Organizatorului S.C. GRILL EXPERT S.R.L – www.grill-expert.ro si este anuntata pe paginile de social media ale Organizatorilor: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro ; https://www.instagram.com/produsemoldovenesti/ https://www.facebook.com/grillexpertro ; https://www.instagram.com/grillexpert/

Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la secțiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarați câștigători ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, în condițiile în care respectă mecanismul descris la aceasta secțiune.

Pentru a se înscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni.

Campania se va desfășura în intervalul 01 – 31 iulie 2023.

Mecanism de participare

Pentru a fi inscris, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Sa achizitioneze produse de minim 1000 RON (TVA inclus) de pe website-ul grill-expert.ro

Premiile campaniei:

Pentru fiecare comanda de minim 1000 RON, participantul va primi cadou o sticla de vin Individo Saperavi – editie limitata, oferită de către Organizatorul S.C PRODUSE MOLDOVENEȘTI S.R.L.

Premiul va fi trimis castigatorilor la adresa mentionata in comanda plasata pe www.grill-expert.ro, printr-o firma de curierat aleasa de Organizatori.

 SECŢIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Înscrierile înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorilor nu li se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa exonerează Organizatorii de orice răspundere.

SECŢIUNEA 7. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorii prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, consumatorii înscriși în Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorilor în vederea inscrierii in Campanie.

Organizatorii garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a Participantilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții vor trimite Organizatorului la adresa contact@grill-expert.ro o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terți, cu excepția partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizatori și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresă contact@grill-expert.ro în termen de maximum 2 (două) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare vreo contestație.

Organizatorii sunt îndreptățiti să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de voința acestora și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Cod Civil. Organizatorii, daca invocă forța majoră, sunt obligati să comunice Participanților la Campania existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Informații suplimentare, precum și Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile în mod gratuit tuturor Participanților, pe website, la adresa www.grill-expert.ro si www.produse-moldovenesti.ro